Oρθή επανάληψη: Προκήρυξη θέσεων επιστημονικού προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφασή του, Πρακτικό Νο 6//10.07.19 και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. απόφασή του Πρακτικό Νο 7//17.06.20 προκηρύσσει:

Α) Μία (1) θέση Κλινικού Ψυχολόγου ή Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (διάρκειας 18 μηνών), ως Επιστημονικά
Υπεύθυνο – Συντονιστή στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
•Εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση.

Β) Μία (1) θέση Ψυχολόγου ή Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (διάρκειας 18 μηνών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(και για τις δύο θέσεις)

•Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
•Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με το γνωστικό αντικείμενο
•Η εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση, στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, ή στον ιδιωτικό τομέα.
•Η πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα προγράμματα πρόληψης ή θεραπείας.
•Η εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο.
•Η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής).
•Η γνώση χρήσης Η/Υ.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει:
•Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
•Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα ή να έχουν πάρει νόμιμη αναβολή, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4.Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
5.Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
6.Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του.
7.Επικυρωμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
8.Επικυρωμένη βεβαίωση προϋπηρεσίας.
9.Επικυρωμένο πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
10.Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της.
α)Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη φυσικού ή νομικού προσώπου.
γ)Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα του δημοσίου, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεντρώνουν, συγκριτικά, τα περισσότερα προσόντα.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία», Παπαδοπούλου 11 (Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα – 3ος όροφος) έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρες 10:00 έως 13:00.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510-25595 κα Τσιαπίλη Ανδρονίκη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Τζιμογιάννης

Μοιραστείτε το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Διαβάστε άλλες ανακοινώσεις της "Σχεδίας"

Νέα

Εξ αποστάσεως σεμινάριο: Βήματα για τη ζωή, οδηγός για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς τον καιρό της πανδημίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, δια του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Βήματα για τη ζωή: Οδηγός για το ξεκίνημα

Νέα

Συνάντηση ΔΙ.ΚΕ.ΠΡ.Ε. με την υφυπουργό Υγείας

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. του Πανελλαδικού Δικτύου των Διοικήσεων των Κέντρων Πρόληψης Ελλάδας «ΔΙ.ΚΕ.ΠΡ.Ε.» με την Υφυπουργό Υγείας κα

Νέα

Δράσεις του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων που αποβλέπουν κυρίως στην ενδυνάμωση της ψυχοκοινωνικής υγείας,

Νέα

Δράσεις στη σχολική κοινότητα

Με το άνοιγμα των σχολείων θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να ενημερώσουμε για τις δυνατότητες συνεργασίας της Σχολικής Κοινότητας με το Κέντρο

Νέα

Προκήρυξη θέσεων επιστημονικού προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφασή του, Πρακτικό

Νέα

Μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιωαννίνων «Σχεδία» υπέγραψε σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Σε πρώτη φάση, το μνημόνιο αυτό αφορά

26510 25595