Προκήρυξη θέσεων επιστημονικού προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφασή του, Πρακτικό Νο 6//10.07.19 και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. απόφασή του Πρακτικό Νο 7//17.06.20 προκηρύσσει:

Α) Μία (1) θέση Κλινικού Ψυχολόγου ή Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ως Επιστημονικά Υπεύθυνο – Συντονιστή στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
•Εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση.

Β) Μία (1) θέση Ψυχολόγου ή Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(και για τις δύο θέσεις)

•Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
•Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με το γνωστικό αντικείμενο
•Η εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση, στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, ή στον ιδιωτικό τομέα.
•Η πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα προγράμματα πρόληψης ή θεραπείας.
•Η εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο.
•Η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής).
•Η γνώση χρήσης Η/Υ.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει:
•Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
•Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα ή να έχουν πάρει νόμιμη αναβολή, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4.Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
5.Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
6.Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του.
7.Επικυρωμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
8.Επικυρωμένη βεβαίωση προϋπηρεσίας.
9.Επικυρωμένο πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
10.Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της.
α)Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη φυσικού ή νομικού προσώπου.
γ)Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα του δημοσίου, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεντρώνουν, συγκριτικά, τα περισσότερα προσόντα.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία», Παπαδοπούλου 11 (Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα – 3ος όροφος) έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρες 10:00 έως 13:00.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510-25595 κα Τσιαπίλη Ανδρονίκη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Τζιμογιάννης

Μοιραστείτε το άρθρο

Διαβάστε άλλες ανακοινώσεις της "Σχεδίας"

Νέα

Έντονο το αποτύπωμα δράσης το 2023

Συνολικά 8.366 άτομα προσέγγισε το 2023 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία», στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του τόσο στη σχολική όσο

Νέα

Με τη Μ. Κεφάλα συνεχίστηκε ο κύκλος ενημέρωσης

Συνάντηση με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα είχαν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

26510 25595