ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Την Ανάθεση του Έργου «Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Χρήσεων ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» λαμβάνοντας υπόψη τις Νο 3-Πρακτικό 01/12.01.2022 και Νο 4-Πρακτικό 03/09.02.2022 αποφάσεις ΔΣ:

 

προβαίνει 

με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε επιλογή Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που θα διεξάγει Εσωτερικό Οικονομικό Έλεγχο Χρήσεων ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά αυτοπρόσωπα ή θα την αποστείλουν ΜΟΝΟ με courier στο Κ.Π. στη διεύθυνση: 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», Παπαδοπούλου 11 (Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα – 3ος όροφος- Ιωάννινα).

Με την ένδειξη: Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά το έργο Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Χρήσεων ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Οι προσφορές θα καταθέτουν έως 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

 

Οι Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στο Κ.Π. μετά την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Η Οικονομική προσφορά θα είναι ένας Ενιαίος Κυρίως Φάκελος ο οποίος θα περιέχει επι ποινή απαραδέκτου :  

Α. Μια Αίτηση – Επιστολή διαβίβασης επί της οποίας θα τεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και στην οποία θα δηλώνεται η βούληση συμμετοχής του αιτούντα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά το έργο Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Χρήσεων ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Β. Δύο επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένοι φάκελοι, με την ένδειξη «Ναμην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» ως εξής:

1]«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.

2] «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός
σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.

 

Άρθρο 1ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν
αποδεδειγμένη εμπειρία (διενέργεια ελέγχων) κατά τα τρία τελευταία χρόνια σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Άρθρο 2ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα η λέξη Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχή ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα.

 

Άρθρο 3°
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», τα εξής :

1] Τους Πτυχιακούς, Μεταπυχιακούς και Διδακτορικούς τους Τίτλους με κατά προτίμηση τίτλους  που αφορούν σε Ελέγχους επιχειρήσεων.

2] Προϋπηρεσία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή/και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

3] Έναρξη επιτηδεύματος.

4] Τα πιστοποιητικά ελέγχων που διενήργησαν ή εργασιών σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλη σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ελέγχους και οποιοδήποτε έγγραφο ο προσφέρων θεωρεί κρίσιμο για την απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας σε ελέγχους. 

5] Τις εργασίες που προτίθεται να εκτελέσει για τους σκοπούς του ελέγχου και του έργου.

6] Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι επιτρέπει κάθε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη 

 

Νομοθεσία από τα όργανα του ΚΠ για τις ανάγκες του διαγωνισμού και του λοιπούς ενδιαφερόμενους για τυχόν ενστάσεις.  

7] Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών.

 

Άρθρο 4°
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», τα εξής :

Έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν: το ονοματεπώνυμό τους ή την επωνυμία της εταιρίας, την φράση ‘’οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Χρήσεων 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021‘’ την συνολική προσφερόμενη τιμή για την συνολική εκτέλεση της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η παραπάνω προσφορά η αίτηση δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 5ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο θα είναι η είναι η διενέργεια Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου Χρήσεων ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Οι εργασίες του ελέγχου θα εκτελεστούν στην έδρα του Κ.Π .και σε κάθε άλλο χώρο που κρίνεται απαραίτητο με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο Ανάδοχος θα κρίνει κατάλληλες με βάση την προσφορά του και τους κανόνες των Εθνικών και Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, με τελικό σκοπό την παράδοση στο ΔΣ της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου 

 

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προβλεπόμενη παραπάνω έκθεση ελέγχου εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ανάθεση με την υπογραφή της σύμβασης. Το ΔΣ δύναται με απόφαση του να παρατείνει την σύμβαση μόνο μια φορά για 30 ημέρες ακόμη. 

Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης ελέγχου την παραπάνω ημερομηνία ή την ημερομηνία τυχόν παράτασης ο Ανάδοχος κηρύσσεται με απόφαση του ΔΣ έκπτωτός και δεν έχει δικαίωμα να λάβει κανένα ποσό ακόμη και για τις εργασίες που έχει ήδη εκτελέσει. 

 

Άρθρο 7ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ειδικά προς τούτο τριμελής επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το ΔΣ. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η επιλογή ΔΕΝ θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης μόνο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αλλά θα συνεκτιμηθεί το σύνολο προσφερόμενων υπηρεσιών.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, δηλαδή, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν τα έγγραφα του Φάκελου Δικαιολογητικών Συμμετοχής των προσφερόντων με βάση την εμπειρία και τις προσφερόμενες εργασίες, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. 

 

Άρθρο 8ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει στο Δ.Σ.

α. Την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

γ. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από το Δ.Σ. το
οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, ματαίωση ή επανάληψη της
διαδικασίας εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και χωρίς καμία ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων και τυχόν συμμετεχόντων.

 

Άρθρο 9°
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ)

Στον ανάδοχο που θα γίνει η ανάθεση, θα αποσταλεί εγγράφως ανακοίνωση με την οποία προκαλείται να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της ως άνω προθεσμίας μπορεί να αποφασιστεί η επανάληψη της διαδικασίας, η ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης ή και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η σύμβαση θα περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία – άρθρα της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 10°
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά το τέλος των προαναφερόμενων εργασιών, την παράδοση της έκθεσης ελέγχου και τη απόφαση παραλαβής της από το ΔΣ.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση

Οι φάκελοι ΔΕΝ θα αποσφραγιστούν στην Γραμματεία για τον έλεγχο Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία και το απαράδεκτο όλων των αιτήσεων. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης και στο τηλέφωνο 26510-25595 κα Τσιαπίλη Ανδρονίκη. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί, επί δύο συνεχείς ημέρες, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. Θα αναρτηθεί για 5 ημέρες στην έδρα του Κ.Π. Παπαδοπούλου 11 (Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα – 3ος όροφος- Ιωάννινα) και στην ιστοσελίδα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Μοιραστείτε το άρθρο

Διαβάστε άλλες ανακοινώσεις της "Σχεδίας"

Νέα

Έντονο το αποτύπωμα δράσης το 2023

Συνολικά 8.366 άτομα προσέγγισε το 2023 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία», στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του τόσο στη σχολική όσο

Νέα

Με τη Μ. Κεφάλα συνεχίστηκε ο κύκλος ενημέρωσης

Συνάντηση με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα είχαν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

26510 25595